İLHAN KODALAK
Chairman of the Disciplinary Board

ADNAN KARABULUT
Disciplinary Committee Member

ALİ HACIALİ
Disciplinary Committee Member

YAVUZ BİROL GÜNER
Disciplinary Committee Member

CAN DAMCI
Disciplinary Committee Member

DUTIES AND AUTHORITIES OF THE DISCIPLINE BOARD:

Madde-50 Bu yönetmelik, TADF Türk Amerikan Dernekleri Federasyonu Disiplin Kurulu çalışma ilke ve esaslarını düzenlemek üzere hazırlanmıştır.

Madde-51 Yönetmelik TADF Türk Amerikan Dernekleri Federasyonu’na kayıtlı tüm üyeleri kapsar. Üyelerin bir olay nedeniyle haklarında disiplin soruşturması açılıp açılmaması veya disiplin cezası alıp almaması bu yönetmeliğe göre işlemleri yapılır.

Madde-52 Disiplin Kurulu, Yönetim Kurulu ve Genel Kurul disiplin işlerinde yetkili kurullardır. İtiraz edilen cezalar Genel Kurul’un kararıyla kesinleşir.

Madde-53 Disiplin Kurulu, Genel Kurul’ca seçilen beş üye ve sağlığı yerinde olan Federasyon Yönetim Kurulu Baskanlarından oluşur. Disiplin Kuruluna aday olabilmek için herhangi bir disiplin cezası almamış olmak zorunludur. Disiplin Kurulu, kendisine yansıtılan konuları inceleyerek karara bağlar. Eski Federasyon Yönetim Kurulu Baskanları bu kurulun tabii üyeleridirler. 

Madde-54 Disiplin Kurulu, dernek Genel Kurulu tamamlanıp seçim sonuçlarının açıklanmasını izleyen iki hafta içinde en yaşlı üyenin başkanlığında toplanır. Bu toplantıda önce Disiplin Kurulu Başkanı ve bir Sekreter üye seçimi, Genel Kurul’ca seçilen beş üye arasında yapılır. Bir önceki dönemde işlemleri tamamlanmamış dosya olması ve bir önceki dönem Disiplin Kurulundan yeni dönem kuruluna seçilen üye olmaması durumunda, bir önceki dönem kurulundan bir üyenin devreden dosyalarla ilgili bilgi vermek üzere ilk toplantıya katılması sağlanır. Disiplin Kurulu, kendisine iletilen bildirim üzerine en geç 15 (on beş) gün içinde Disiplin Kurulu Başkanı tarafından toplantıya çağrılır. Disiplin Kurulu üye tam sayısının çoğunluğuyla toplanır. Bir çalışma döneminde en az dört defa Çağrısız toplantı yapılır. Disiplin Kurulu, ancak, önüne gelen olay ve konular hakkında karar vermek yetkisine sahiptir. Seçilmiş Kurullar hakkında, görevlerini yürütürken kullandıkları takdir hakları kapsamındaki tasarrufları nedeniyle ceza kararı verilemez.

Madde-55 Kurul, önceden belirlediği tarihlerde kendiliğinden toplanır. Disiplin Kurulunu, Yönetim Kurulu da toplantıya çağırabilir. Toplantı Başkan tarafından açıldıktan sonra Kurul Sekreteri, Kurula yapılan başvuruları / bildirimleri ve sevk konularını özetler. Kurul, yapılan başvurularla ilgili olarak yapacağı soruşturma ve kovuşturmayı nasıl yürüteceğini, araştırma ve incelemelerini nasıl yapacağını kendisi belirler. Gerekli görürse üyelerden birisini yapacağı soruşturma ve kovuşturmada raportör üye olarak atayabilir. Kurul, suçlanan üye hakkında kovuşturma açılmasına gerek olmadığı kararına varırsa kararını gerekçesi ile birlikte, ilgililere iletilmek üzere Yönetim Kuruluna bildirir. Bu karara karşı, bir hafta içerisinde, bildirimde bulunan veya Yönetim Kurulu itiraz edebilir. İtiraz üzerine Disiplin Kurulu konuyu ilk toplantısında yeniden gündemine alarak görüşür. Yeniden görüşme üzerine verilen karar kesindir.

Madde-56 Disiplin Kurulu yapılan bildirimlerle ilgili olarak yapacağı soruşturma ve kovuşturmayı yürütür.

Madde-57 Bildirim, herhangi bir kişinin Yönetim Kuruluna başvurması ve hakkında bildirimde bulunduğu mensubu yazılı olarak belirtip iddialarını açıklamasıyla yapılmış olur. Yazılı bildirimde, bildirimi yapan kişinin açık kimliği, adresi, tanıklarının isimleri belirtilir varsa kanıtlar bildirime eklenir. Bildirimde bulunan kişinin kimliğini, adresini ve imzasını içermeyen dilekçeler işleme konulmaz. Bildirimde bulunan kişinin kimliği, zorunluluk olmadıkça açıklanmaz.

Madde-58 Yönetim Kurulu, bildirim olmasa bile derneğin onur ve itibarını sarsıcı, derneği zarara uğratıcı her türlü eylem, beyan veya yayında bulunan üyeler hakkında soruşturma açılmasını Disiplin Kurulundan isteyebilir.

Madde-59 Madde 55 ve 56 da belirtilen bildirimin Disiplin Kurulu’na iletildiği tarihten itibaren 15 (on beş) gün içinde soruşturmaya başlanmak zorundadır.

Madde-60 Disiplin Kurulu, bildirimin yapılmasından sonraki ilk toplantısında konuyu inceler ve gerek görürse soruşturmayı başlatır. Suça konu eylemin ve olayın üzerinden iki yıldan fazla süre geçmişse soruşturma başlatılmaz. Hakkında soruşturma başlatılması uygun görülen kişiye bildirim konusunu açık ve anlaşılır bir biçimde yazılı ve gizli olarak 7 (yedi) gün içinde bildirir ve tebliğ tarihinden başlayarak 15 (on beş) gün içinde ilgilinin savunmasını ve varsa kanıtlarını bildirmesini ister. İlgili kişi haklı gerekçeler göstererek 1 (bir) ayı geçmemek üzere ek süre isteyebilir. Bu süreler içinde savunmasını vermeyen kişi, savunma hakkından vazgeçmiş sayılır. Gerekli görülen durumlarda suçlanan kişinin sözlü anlatımlarına başvurulur. Disiplin Kurulu ilgilinin yanıtından sonra ya da yanıt gelmemesi durumunda 15 (on beş) günlük sürenin bitiminden sonra en geç 10 (on) gün içinde kararını verir ve Yönetim Kurulu’na bildirir. Kurul kararını en az üç üyenin katıldığı toplantıda oy çokluğu ile alır. Verilen kararın ilgiliye bildirimi ve varsa cezanın uygulaması, Yönetim Kurulu’nun görevidir.

Madde-61 Disiplin cezaları; üyelerden TADF Türk Amerikan Dernekleri Federasyonu tüzüğüne, Genel Kurul kararlarına, ya da yönetmeliklere aykırı hareketleri görülenlere, Federasyon ile ilgili konularda gerek kasten gerekse ihmal göstermek suretiyle maddi ya da manevi zarara neden olanlara verilir. Suçların ve cezaların açık olması esastır. Hakkında soruşturma başlatılmış kişi, yöneltilen suçla ilgili karar kesinleşene kadar Disiplin Kuruluna sevk edilmiş olmaktan ötürü suçlanamaz ve üyeliği konusunda herhangi bir kısıtlamaya tabi tutulamaz.

Madde-62 Yazılı uyarı cezası; ilgili üyenin diğer üyeler ile, üçüncü kişiler ve Federasyon birimleriyle daha düzenli ve uyumlu bir tutum içinde olması gerektiğinin yazı ile bildirilmesidir. Bu ceza, aşağıda belirtilen durumlara neden olanlar hakkında verilir:-

82-a) Federasyonun ilkelerine uygun düşmeyen tavır ve hareketlerde bulunanlara.

83-b)Federasyon organlarının, birimlerinin ve komisyonlarının çalışmalarını engelleyici, aksatıcı tutum ve davranışlarda bulunan üyelere.

84-c)Federasyon organlarına seçilmiş üyelerden, yasa, tüzük ve yönetmeliklerin kendilerine yüklediği görevleri yapmayanlara.

85-d) Yanında getirdiği misafirlerinFederasyonun ilkelerine uygun düşmeyen tavır ve hareketlerde bulunmasına engel olmayanlara.

86-e) Federasyonun çalışan personele terbiye ve nezaket dışı davranışta bulunanlara.

KINAMA CEZASI

Madde-63 Yaptığı eylemleri ve davranışları nedeniyle kusurlu bulunarak kınandığının üyeye bildirilmesidir. Bu ceza aşağıda belirtilen durumlara neden olanlar hakkında verilir.

87-b) Federasyon üyelerinin onur ve itibarlarını sarsacak beyan ve davranışlarda bulunanlara ve Federasyonun çalışmalarının yürütülmesini açıkça engelleyenlere.

88-c) Federasyonun mallarına ve tesislerine zarar verenler ile Federasyona ait mekanlarda diğer üyelere kasten veya bilinçli olarak maddi zarar verenlere. (Derneğin, verilen zararın tahsili için yasal yollara başvurma hakkı saklıdır.)

89-d) Federasyon toplantılarında ve etkinliklerinde toplantı veya etkinliğin doğal akışını bozucu, engelleyici davranışlarda bulunanlara.

90-e) Daha önce uyarı cezası almasına rağmen iki yıl içinde aynı cezayı gerektirecek yeni bir eylem ve davranışta bulunanlara.

PARA CEZASI

Madde-64 Üye kendisinin, ailesinin veya konuklarının Federasyon ve demirbaşlarına verecekleri zararlardan sorumludur. Üyeler bu zararları karşılamakla yükümlü oldukları gibi bu zararlardan doğacak gelir kayıplarını da öderler. Uygulanacak cezanın tutarı doğurduğu sonuçlara göre belirlenir.

FEDEREASYONDAN UZAKLAŞTIRMA CEZASI

Madde-65 Federasyondan uzaklaştırma cezası, bir üyenin federasyonun üyeliğinden çıkartılması kararıdır. Uzaklaştırma cezası geçici uzaklaştırma ve kesin uzaklaştırma olarak iki türlüdür. Geçici uzaklaştırma, hakkında ceza verilen bir yıla kadar değişen bir süreyle federasyonun üyeliğinden uzaklaştırılmasıdır. Kesin uzaklaştırma cezası bu kararın Genel Kurul tarafından onaylanması ile kesinleşir. Bu amaçla, konunun görüşülmesi için, yapılacak ilk Olağan Genel Kurul gündemine madde eklenir. Ceza kararının açıklanması ile Genel Kurul kararının verilmesi arasında geçecek sürede, hakkında uzaklaştırma kararı verilmiş üyenin Federasyonun ilişkisi askıda kabul edilir.

İhraç cezaları aşağıdaki durumlarda uygulanır :

GEÇİCİ UZAKLAŞTIRMA

91-a) Sürekli olarak Federasyonun onur ve itibarını sarsıcı beyan ve yayınlarda bulunanlar hakkında.

92-b) Daha önce kınama cezası aldığı halde iki yıl içinde aynı cazayı gerektirecek yeni bir eylem ve davranışta bulunanlara,

93-c) Dernek organlarına seçilmiş üyelerden, yasa, tüzük ve yönetmelik hükümlerine açıkça aykırı davrananlar hakkında.

KESİN UZAKLAŞTIRMA

94-a) Federasyonun organlarına seçilmiş üyelerden, yasa, tüzük ve yönetmelik hükümlerine açıkça aykırı davranarak Federasyonun önemli oranda maddi veya manevi zarara uğramasına neden olanlar hakkında.

95-b) Daha önce Geçici ihraç cezası almış ve aynı nitelikteki suçu bilinçli olarak yineleyen, Dernek topluluğuna zarar vermeyi alışkanlık haline getiren ve topluluğa kazanılamayacağına kanaat getirilenler üyeler hakkında.

96-c) Federasyonun onur ve itibarını açıkça çiğneyen tutum ve davranışlarda bulunan, söz, yazı, davranış ve eylemleriyle bu durumu açıktan açığa sürdüren üyeler hakkında.

CEZALARDA UYUM

Madde-66 Nitelikleri itibari ile benzer eylemlerde bulunanlara benzer disiplin cezaları verilir. Disiplin cezalarının verilmesinde kurul takdir hakkını kullanır, ancak bu durumu gerekçelerinde belirtir.

DİSİPLİN KURULUNA İTİRAZ

Madde-67 Hakkında Disiplin Kurulu tarafından bir yargıya varılan üye bu karara Genel Kurul Başkanlık Divanına dilekçe ile itiraz edebilir. Divan itirazın gündeme alınmasını oylar.

İtiraz gündeme alınırsa görüşülür ve Genel Kurulda karar verilir. Genel Kurul kararına kadar Disiplin Kurulunun verdiği karar geçerlidir. Disiplin Kurulu kararına karşı ilgililerin idari yargıya başvurmaları halinde idari yargı tarafından talep edilecek görüş, Derneğin hukuk danışmanı ve Disiplin Kurulu tarafından hazırlanır.

DİSİPLİN CEZA KAYDININ SİLİNMESİ USUL

Madde-68 Disiplin cezası almış olan üyeler, üç yıl içinde başka bir disiplin cezası almamak koşuluyla dosyalarından ceza kararının silinmesini isteyebilirler. Talep üzerine, ilgilinin dosyasından verilmiş olan ceza ile ilgili her türlü kayıt silinir. Federasyondan kesin olarak ihraç edilmiş olanlar, ceza kararının verildiği tarihten itibaren üç yıl geçmeden yeniden üyelik başvurusunda bulunamazlar.

Madde-69 Disiplin Kuruluna ait dosyalar Federasyon Genel Sekreteri tarafından ayrı bir yerde saklanır ve Disiplin Kurulu asıl üyeleri dışında hiç kimseye verilmez.

Kurulca aşağıdaki dosyalar tutulur

97-a) Karar dosyası

98-b) Toplantı tutanakları dosyası

99-c) Yazışma dosyası